Feil om Srebrenica-skyld i VG

Hans Rustad

VGs Jon Mag­nus er på vill­spor når han gir den franske gene­ra­len Ber­nard Jan­vier og den bri­tiske gene­ra­len Rupert Smith like mye skyld for at ser­biske styr­ker ved Sre­bre­nica ikke ble stan­set i 1995. Smith og Jan­vier var bitre mot­stan­dere når det gjaldt å bruke våpe­makt mot ser­berne. Smith hadde lenge før Sre­bre­nica falt gått inn for å trekke ut alle FN-soldater fra de sikre sonene, for der­med å få frie hen­der til å slå til mot ser­berne. Det nek­tet Jan­vier og japa­ne­ren Akashi, sist­nevnte med støtte fra FNs gene­ral­sek­re­tær Boutros-Ghali.

Jan­vier inn­gikk i juni 1995 en under­hånds­av­tale med Ratko Mla­dic om at FN-styrkene ikke skulle bruke makt mot ser­berne, og var der­med for­plik­tet til ikke å gjøre noe med Srebrenica.

Smith var for øvrig på ferie da ser­berne angrep Sre­bre­nica, og det var ikke han som sa nei til neder­len­der­nes anmod­ning om flyangrep.

Den norske obers­ten Hagrup Hauk­land, som Ny Tid gir en vik­ti­gere rolle enn han hadde, var også på ferie og spilte ellers en beskje­den rolle. Da det spis­set seg til i Sre­bre­nica, grep den neder­landske for­svars­le­del­sen selv inn og tok kom­man­doen over sine egne styrker.

Ingen av de jour­na­lis­tene som har grans­ket Sre­bre­nica, som David Rohde og Roy Gut­man, har så vidt vites til­lagt Hauk­land noen betyd­ning i denne sam­men­heng. Også norske jour­na­lis­ter som inter­vjuet Hauk­land mens han tje­neste­gjorde i Bos­nia i 1995, under­teg­nede blant dem, fant at han hadde lite å bidra med. Men Ny Tid har selv­føl­ge­lig rett i at han burde ha gjort noe.

Å skyte spurv med kanon

Nor­ges rolle i Sre­bre­nica må granskes

UN’s Deadly Deal
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.