Intifadaen ødelegger - legg ned våpnene

Hans Rustad

Mah­moud Abbas som kan bli valgt til ny pale­stinsk pre­si­dent, har i dag kom­met med en sterk appell pale­sti­nerne til å legge ned våpnene.

“The upri­sing should be kept away from arms because it is a legi­ti­mate right of the people to express their rejec­tion of the occu­pa­tion by popu­lar and social means,” Abbas told the pan Arab Asharq al-Awsat news­pa­per.
“The use of arms has been dama­ging and should end,” said Abbas, who took over as head of the Pale­stine Libe­ra­tion Orga­ni­sa­tion after Arafat’s death. (Reuters)

Mar­wan Bar­ghouti, tid­li­gere sik­ker­hets­sjef på Vest­bred­den, utford­ret for en kort tid siden Abbas ved å si at han like­vel er kan­di­dat til pre­si­dent­val­get (men har truk­ket det til­bake). Han og Abbas til­hø­rer begge Fatah. Bar­ghouti sit­ter i feng­sel i Israel, anklagd for å være skyl­dig i selv­mords­ter­ro­ren. Tid­li­gere har Bar­ghouti for­talt hvor­dan den nye inti­fa­daen ble plan­lagt. Bar­ghouti er vol­dens mann og har støtte fra Fatahs yngre menn som befin­ner seg i ter­ror­grup­per som al-Aqsa Mar­tyr­bri­ga­dene. Vol­den og makt­mis­bru­ket, ikke minst mot den pale­stinske sivil­be­folk­nin­gen, gjør dem til små­kon­ger med våpen i hånd og ingen lov­verk å bry seg om. Det er disse som ønsker at Bar­ghouti skal utfordre en mer mode­rat mann som Abbas - som til­hø­rer Ara­fats generasjon.

Det blir inter­es­sant å følge med på hva som skjer videre i kjøl­van­net av Ara­fats død, og med Abbas som ny, mid­ler­ti­dig leder. Det pågår til dels vold­somme kam­per i Gaza mel­lom med­lem­mer av ter­ror­grup­pene og isra­elske sol­da­ter, og det spørs hvil­ken inn­fly­telse Abbas egent­lig har. Det spørs om van­lige pale­sti­nere tør å si hva de egent­lig mener i områ­dene der ter­ror­grup­pene står sterkt og kan gjøre hva de vil.

“While Abbas has been a pre­vious cri­tic of the mili­ta­ri­sa­tion of the struggle against Israeli occu­pa­tion, it was his stron­gest cri­ti­cism of the armed factions since he succe­e­ded Ara­fat at the helm of the PLO after the vete­ran leader’s death on Novem­ber 11.” (afp)
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.