Røde Kors: Nesten-tortur på Guantanamo

Hans Rustad

Et Røde Kors-team som besøkte Guan­tanamo i juni, har avle­vert en rap­port hvor det frem­går at fan­gene utset­tes for behand­ling som i rea­li­te­ten er tortur.

Psy­ko­lo­ger og annet helse­per­so­nelle ankla­ges for å bistså i avhø­rene, ved å frem­skaffe infor­ma­sjon om fan­gens sår­bar­het og svakheter.

The Inter­na­tio­nal Com­mittee of the Red Cross has char­ged in con­fi­den­tial reports to the Uni­ted Sta­tes govern­ment that the Ame­ri­can mili­tary has inten­tio­nally used psycho­lo­gical and some­ti­mes phy­si­cal coer­cion “tanta­mount to tor­ture” on pri­so­ners at Guan­tá­namo Bay, Cuba.

The fin­ding that the hand­ling of pri­so­ners detai­ned and inter­ro­gated at Guan­tá­namo amounted to tor­ture came after a visit by a Red Cross ins­pec­tion team that spent most of last June in Guantánamo.

The team of huma­ni­ta­rian wor­kers, which inclu­ded expe­ri­en­ced medi­cal per­son­nel, also asserted that some doc­tors and other medi­cal wor­kers at Guan­tá­namo were par­ti­ci­pa­ting in plan­ning for inter­ro­ga­tions, in what the report cal­led “a flag­rant vio­la­tion of medi­cal ethics.”

Doc­tors and medi­cal per­son­nel con­veyed infor­ma­tion about pri­so­ners’ men­tal health and vul­ne­ra­bi­lities to inter­ro­ga­tors, the report said, some­ti­mes directly, but usu­ally through a group cal­led the Beha­vioral Science Con­sul­ta­tion Team, or B.S.C.T. The team, known infor­mally as Bis­cuit, is com­po­sed of psycho­lo­gists and psycho­lo­gical wor­kers who advise the inter­ro­ga­tors, the report said.

US govern­ment avvi­ser blankt anklagene.

It was the first time that the Red Cross, which has been con­duc­ting visits to Guan­tá­namo since January 2002, asserted in such strong terms that the treat­ment of detai­nees, both phy­si­cal and psycho­lo­gical, amounted to tor­ture. The report said that anot­her con­fi­den­tial report in January 2003, which has never been dis­clo­sed, raised ques­tions of whether “psycho­lo­gical tor­ture” was taking place.

NYTi­mes har fått tak i et resyme av rapporten.

Er vi igang igjen?

Det tydet ikke på anger at Bush for­frem­met sin legal coun­sel, Alberto Gon­za­les, til ny jus­tis­mi­nis­ter. Gon­za­les var man­nen som skrev en betenk­ning der han mente pre­si­den­ten sto over Geneve-konvensjonene og kunne til­late skarpe avhør.

The New York Times > Wash­ing­ton > Red Cross Finds Detai­nee Abuse in Guantánamo
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.