Verden veldig nær og veldig langt unna

Hans Rustad

For­mid­le­rens rolle er vik­tig hvis vi skal for­stå hva som skjer i den ara­biske ver­den, og andre ver­de­ner, enda len­ger borte. Den offi­si­elle jour­na­lis­tik­ken har sine sjab­lon­ger, og er uan­sett pre­get av at det er sett med frem­mede øyne. Der­for er inn­fødte, kri­tiske stem­mer uvur­der­lige. Som artik­ke­len til Mamoun Fandy i Wash­ing­ton Post om ara­biske medi­ers blod­dryp­pende voldsorgier.

Hvis isla­mis­tene skulle vinne frem vil ikke livet til folk som han være mye verd. Slik er det alle­rede i Irak, men vest­lige medier av NRKs type omta­ler dem kon­se­kvent som USA-vennlige og har der­med tatt livet av dem.

Til­fel­let ville at jeg var innom Oslo Luft­havn Gar­der­moen lør­dag, hvor jeg ble over­ras­ket av en skokk men­nes­ker nede i ankomst­hal­len. Det var ikke vans­ke­lig å se at mange var fra Pakis­tan. Et stort fly fra Pakis­tan hadde nett­opp lan­det. På min vei ut møter jeg patri­ar­ker i lange kjort­ler med hvitt skjegg og kalott på hodet. De er som tatt ut av nyhets­inn­sla­gene fra Isla­ma­bad og andre byer i Pakis­tan. Bare at nå er de så nær at jeg kan ta på dem.

Jeg fin­ner situa­sjo­nen incon­gruous: Vi befin­ner oss på ste­der jeg kjente før noen i det hele tatt hadde tenkt på fly­plass. Det er som å være inn­født og se frem­skrit­tet rulle frem, men som inn­født har du en hem­me­lig inti­mi­tet med ste­det, og rom­met. I dette rom­met som for deg strek­ker seg til­bake til barn­dom­men, rus­ler hvit­skjeg­gede pakis­tanske patri­ar­ker. I sann­het et stort sprang i tid og rom. Det vil si: rom­met er ikke som før. Det har fått sel­skap. Totalt anner­le­des ver­de­ner er bare noen timer unna med fly, og Norge har titu­se­ner av inn­byg­gere som befol­ker disse frem­mede verdener.

Det jeg object to er ikke at de er der, men at det betrak­tes som natur­lig. For det er det ikke. Hvis vel­vil­lige nord­menn hadde sett med egne øyne hvil­ken ver­den de kom fra, ville de fått mye å tenke på.

Vel ute ser jeg en kjent pakis­ta­ner, som har del­tatt i TV-debatt om mullah-løftet til Sha­bana, gående med to kvin­ner som bærer hijab. Det ser ut som hans kone og dat­ter. Han går vest­lig kledt, de er i hijab og med til­dek­kende, men ele­gante lange kjo­ler. De er flotte damer, men det er ingen tvil om hvem det er som er kvinne og hvem som er mann/menneske.

Jeg kjen­ner avstand, mot­vilje mot både patri­ar­kene og ekte­pa­ret. Det skal mye til å omgås men­nes­ker man er så for­skjel­lig fra. Det kan kun en ekte per­son­lig appell, eller et varig sosi­alt for­hold, som arbeid eller bolig­fells­skap. Nor­malt vil så for­skjel­lige hold­nin­ger skape stor avstand.

Disse men­nes­kene har vært “hjemme”. Det er en ver­den som lig­ger innen­for den orbit Fandy beskri­ver hvor hals­hog­ging av van­tro blir sett på som for­ståe­lig. Der mediene er i ferd med å fråtse i vold, og vil­lig blir Al Qaida og andre ter­ro­ris­ters prop­gan­da­sen­tral: video­ene av holshog­ging sen­des om og om igjen, hvis ikke på TV så på internett.

Medier som Al Jaze­era har for lengst gått over til å bli en aktiv påvir­ker. Det lates som om ter­ro­ris­tene er ira­kiske opp­rø­rere, mens alle fra Midt­østen hører at de har saudi­ara­bisk dia­lekt, skri­ver han.

Mediene har ukri­tisk for­mid­let alle ter­ro­ris­te­nes bud­skap og hand­lin­ger i den grad at Al Qaida er i ferd med å bli stue­ren og aksep­tert som “kool” blant de unge. Det skjer når selv­mords­bom­bere kon­se­kvent omta­les som “saheed” mar­ty­rer. Det begynte med pale­sti­nerne og har nå spredt seg til Irak og der­med hele Midtøsten.

Det gjør at f.eks synet på Saudi-Arabias frem­tid blir et helt annet. Saudierne behand­ler Irak litt på samme måte som de gjorde Afgha­ni­stan: jihad i Afgha­ni­stan var en ven­til for å bli kvitt de frust­rerte og opp­rørske ung­dom­mene. La dem dra ditt og kjempe og dø! Slik er det også med Irak. Sam­ti­dig bidrar de til at USA har hen­dene fulle. Det er om å gjøre at Irak ikke blir noen suk­sess­tory. Det ville være far­lig for sta­bi­li­te­ten. De ten­ker ikke på at det vil være minst like far­lige om jiha­dis­tene skulle vinne frem.

Last month I trave­led to Egypt, Saudi Ara­bia, Kuwait and Leba­non and saw for myself the effect on the young of the Arab media’s tendency, par­ti­cu­larly on satel­lite tele­vi­sion, to por­tray ter­ro­rists as resi­stance figh­ters and to broad­cast in their enti­rety the video­ta­ped mes­sa­ges of al Qaeda.

In each coun­try, I was struck that al Qaeda and its ideas are no lon­ger per­ce­i­ved as extreme. Indeed, al Qaeda has become 2_kommentarstream and being part of the move­ment is “cool” in the eyes of young people. Why? Arab cul­ture is being cor­rup­ted by the media that glo­rify vio­lence, but also by school­books that pre­sent only one role model for Arab child­ren: the Jiha­dists and those who excelled at batt­ling non-Muslims.

This trend must be rever­sed, and the respon­s­i­bi­lity for doing so lies not just with the media. Unless Arabs them­sel­ves mus­ter the courage to speak out against these heinous acts and those who per­pe­t­rate them, very little success can be made in the war on terrorism.

I ara­ber­lan­dene og land som Pakis­tan er det for­bun­det med livs­fare å utfordre disse kref­tene. I Norge har vi impor­tert denne vir­ke­lig­he­ten, men vi snur oss bort og later som vi ikke ser det. I ste­det mobi­li­se­rer mediene mot USA og Israel og maner frem bil­der som får folk til å tro det er der­fra faren kommer.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.