Gaza-exit er et stort eksperiment

Hans Rustad

Sha­rons disengagement-plan rom­mer mange usik­ker­hets­fak­to­rer. Med Gaza som eksem­pel spår Meron Ben­ve­nisti at resul­ta­tet vil bli det stikk mot­satte av hva Sha­ron håper og tror: Ikke sepa­ra­sjon, men en fel­les stat.

Han kri­ti­se­rer venstre­si­den som tror at dette er begyn­nel­sen på slut­ten for okku­pa­sjo­nen: Det Israel gjør er et å skape en stor fange­gård med halv­an­nen mil­lion men­nes­ker. Det kan ikke gå bra. Ben­ve­nisti, som var en av de første til å doku­men­tere pale­stinske leve­for­hold, trek­ker sam­men­lig­nin­gen med Sør-Afrikas for­søk på å lage ban­tu­stans, en paral­lell som lyder usma­ke­lig i man­ges ører.

As the Israeli left sees it, the con­fi­ne­ment of one and a half mil­lion people in a huge hol­ding pen fulfils the ideal of put­ting an end to the occu­pa­tion, and fur­nis­hes some relief about how “we are not responsible”.

Sha­ron ønsker å bruke samme modell på Vest­bred­den. Det kan ikke gå bra.

The ban­tu­stan model for Gaza, as depicted in the disengage­ment plan, is a model that Sha­ron plans to copy on the West Bank. His announ­ce­ment that he will not start to disengage before con­struc­tion of the fence is com­pleted along a route that will include all sett­le­ment blocs (in kee­ping with Biny­a­min Netanyahu’s demand), under­sco­res the con­ti­nuity of the ban­tu­stan con­cept. The fence crea­tes three ban­tu­stans on the West Bank - Jenin-Nablus, Bethlehem-Hebron and Ramal­lah. This is the real link between the Gaza and West Bank plans. The link is not what those poli­ti­ci­ans who will pro­vide a “security net” for Sha­ron in a Knes­set no-confidence vote call “the pre­ce­dent of the dis­mant­ling of settlements”.

Ban­tu­stan plan for an apart­heid Israel

Sharon’s sepa­ra­tion scheme is doo­med to fail once it beco­mes clear what it means
Meron Ben­ve­nisti
Mon­day April 26, 2004
The Guardian

En Guardian-reporasje fra Gaza gir tanke­stoff: Det kan virke som Israel ska­per nye pro­ble­mer for seg selv, og hvor­dan skal det kunne kon­trol­lere gren­sen mot Egypt?

Ewan MacA­skill rap­por­te­rer fra Beit Lahia på gren­sen mot Israel, hvor det var hard skyti­ing igår. I alt 14 pale­sti­nere er drept siden Ran­tissi ble lik­vi­dert, bare tre av dem “fighters”.

I repor­ta­sjen står noe som en del for­sva­rere ugjerne hører om eller snak­ker om: Ødeleg­gel­sen av sivil infrastruktur.

During the figh­ting, behind a screen of tanks and sol­di­ers, Israeli bull­do­zers destroyed, appa­rently as a puni­tive action, a sew­age works built for the Pale­sti­ni­ans by the Swedish inter­na­tio­nal devel­op­ment agency. An hour before lea­ving yester­day mor­ning the Israeli army blew up a police trai­ning centre and a newly com­pleted - but never used - school for disab­led children.

Dette er kri­mi­nelt. Det er dumt, både med tanke på pale­sti­ner­nes frem­tid og egne sol­da­ters moral. Det fin­nes rett og slett ingen begrun­nelse for å sprenge kloakk­sta­sjo­ner eller sko­ler for han­di­kap­pede barn. Det er dess­uten vel­dig gode argu­men­ter for alle som vil ramme Israel.

Sha­ron sier han vil kon­trol­lere gren­sen mel­lom Gaza og Egypt. Det skal bli tøft. Hamas og de andre sier de vil fort­sette kam­pen. De ser på utmar­sjen som en seier.

Ara­fat og hans selv­styre­myn­dig­he­ter står uhyre svakt i Gaza. Hamas og alli­erte vil tro­lig vinne et valg. Hvilke utsik­ter for frem­ti­den gir det?

Ingen auto­ri­tet
The extent to which Mr Arafat’s aut­hority has declined in Gaza was brought home late on Tues­day night at Gaza cen­tral jail. Four men arrested for the kil­ling last Octo­ber of three US security men whose car was destroyed by a roadside bomb in Gaza were due for release, for lack of evidence.

Mr Ara­fat issued an order that they were not to be released. The police were coy about the details yester­day, but late on Tues­day night armed men from one of the factions tur­ned up at the jail, fired into the air and deman­ded their release. The police let them go.

Youths on Gaza front­line keep hatred alive

Figh­ting or wai­ting to fight, boys bear the brunt of the Israeli incursion

Ewen MacA­skill in Beit Lahia
Fri­day April 23, 2004
The Guardian
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.