Saddams fanger

Hans Rustad

Apro­pos den pågå­ende debat­ten om hvor­dan Sad­dam skal behand­les og få en rett­fer­dig ret­ter­gang (får inder­lig håpe det);
Dagens Nyhe­ter hadde denne uka et inter­vju med en ira­kisk kur­der som i 14 år har vært Sad­dams fange, og nylig ble gjen­for­ent i Sve­rige med sin ekte­felle og dat­tera som han aldri har sett.
- Det tog mindre än en minut att döma mig till döden, berät­tar Riz­gar Aziz. Jag fick inte ens yttra mig.

Riz­gar Aziz berät­telse hand­lar om rätts­lös­het, nyck­fulla över­grepp och obe­gri­p­lig grym­het.
Måna­der av dag­lig tor­tyr: “berätta namn, plat­ser, erkänn!” Men, understry­ker han, många hade det sämre. Många för­s­vann i regi­mens gra­var och ingen får någon­sin höra deras his­to­ria.
Han berät­tar om en medfånge, en herde som fånga­des in i gränstrak­terna. Myn­dig­he­terna ägnade 20 år åt att få ur honom den bekän­nelse som inte fanns. Till slut dog her­den. Utan att för­stå någon­ting.
- Alla måste bekänna, alla blev tor­te­rade, säger Riz­gar Aziz.
Efter ett år och tre måna­der var det dags. Nästa dag skulle Riz­gar Aziz avrät­tas. Han hade slutats hoppas på annat än att hans familj skulle få begrava hans kropp.
Plöts­ligt beslutade Sad­dam att visa en mild sida. Enligt Riz­gar Aziz var Sad­dam ibland sådan: extrem hård­het följ­des av demon­stra­tiv “god­het” för att lugna mas­sorna.
En mängd fån­gar fick amnesti. Riz­gars straff omvand­lat till livs­tids fän­gelse.
Anled­nin­gen till att Riz­gar frig­avs från sitt livs­tids­straff var att Sad­dam Hus­sein än en gång ville fram­stå som stor­sint och god­hjärtad. Hös­ten 2002 var det uppen­bart att ett anfall från USA när­ma­des sig. Sad­dam hade låtit sig väljas till pre­si­dent med nästan hundra procent av rös­terna. Nu fri­gav han också några hundra tusen fån­gar - därib­land Riz­gar Aziz.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.