Er Irak på vei til

Hans Rustad

Er Irak på vei til å bli et Iran-light? Nicholas D. Kris­tof er redd det kan bli resul­ta­tet av USAs inter­ven­sjon. Ren­sin­gen av kul­tu­ren er alle­rede i gang: Selv­be­stal­tede draps­menn hen­ret­ter butikk­ei­ere som sel­ger alko­hol. To menn gikk opp til Sabah Gha­zali (41) mens han holdt på å åpne butik­ken, og skjøt ham ned med kaldt blod. Det skjedde i Basra for­rige måned. Han var den andre butikk­ei­e­ren de hadde skutt samme mor­gen. Gha­zali var kris­ten, der­for hadde han kan­skje ikke de samme skrup­ler med å selge alko­hol. Under Sad­dam turde ingen skyte spritselgere.

Det slår meg at vol­den under det for­rige regi­met nå slår ut i dette moralske van­vid­det. Tryk­ket oven­fra erstat­tes av en popu­lis­tisk, skjønt hvor popu­lært det er stil­ler jeg meg noe tvi­lende til. Det er de vol­de­lige som roper høyest.

Mora­lens vok­tere slår ned på alko­hol, kvin­ner og under­hold­ning: Nes­ten alle sprit­bu­tik­ker er stengt i sør. Neste mål er segre­ge­ring og dresskode for kvin­ner. Hit­til har uni­ver­si­te­tet i Basra nek­tet å kjønns­se­gre­gere stu­den­tene. Men de fleste kvin­ner har på seg skau­tet, hijab, for å unngå bråk.

Kinoer er for­lok­kende og må ren­ses. Kino­ene i Basra holdt stengt i to uker, og gjen­åp­net med film­pla­ka­ter erstat­tet av ban­nere hvor det sto: Vi har ikke noe å gjøre med umo­ralske fil­mer. Offi­si­elt er man mot por­no­grafi, men bare knær reg­nes som porno, skri­ver Kristof.

Shia-fundamentalistene har alle­rede et for­sprang når det gjel­der å nå ut til mas­sene. Abdul Karim Enzi er leder av par­tiet Dawa, som var aktivt alle­rede under Sad­dam, og betalte en høy pris for det. Enzi mis­tet fire brødre og en søs­ter. Selv snek han seg over gren­sen fra Iran, men livet som inn­sats. En kan jo tenke seg hvil­ken sta­tus han har i befolk­nin­gen, sam­men­lig­net med den bla­serte eksil-bankmannen Cha­labi, skri­ver Kristof.

Hva kan USA gjøre: Det er ikke stort det kan gjøre hvis et fler­tall vil ha en type fun­da­men­ta­lis­tisk styre. Men det kan sørge for at Irak får insti­tu­sjo­ner som kan bygge en retts­stat. (ref av art: Isla­mic fun­da­men­ta­lism taking firm root in Iraq)

Idag har Kris­tof truf­fet flere ira­kere som ikke kan få full­rost Bush. Det var ikke hva han ven­tet! Han sier med få ord hva jeg selv har inn­trykk av: Irak er for tiden et meget kom­plekst sted.

So, facts got in the way of my plans for this column. But some­ti­mes that’s a good thing. I do think it’s impor­tant for doves like myself to encoun­ter Saddam’s vic­tims like Mr. Abid Ali and their joy at being freed. Iraq today is a mess, but it’s a com­plex, deeply nuan­ced mess, etched in sha­des of gray.

Hvis Iraq ender opp som mess, kan det få kon­se­kven­ser for frem­ti­dige huma­ni­tære operasjoner:

But my fear is that the mis­ta­kes and poor plan­ning that are now miring us in Iraq will unfai­rly discre­dit huma­ni­ta­rian inter­ven­tion more broadly, even when saving people ple­ad­ing to be libe­rated. That would be anot­her ter­rible cost of Iraq.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.