Grisedebatt i Fævennen (eller om

Hans Rustad

Grise­de­batt i Fæven­nen
(eller om sør­len­din­gers man­gel på toleranse!)

Det er noe svi­neri, mente en eller flere mus­li­mer (ukjent) om en teg­ning av en gris som Sen­tral­syke­hu­set i Agder, Kris­tian­sand, hadde hen­gende på ei dør på barne­av­de­linga - visst­nok for at det skal være enkelt å finne fram (i ste­det for num­mer), og for å live litt opp. SSA har nå fjer­net det stak­kars svi­net etter klage fra mus­li­mer som følte seg kren­ket, og avi­sen Fæven­nen fyl­les av inn­legg rundt denne saken som selv­føl­ge­lig er en gave­pakke til Frp (alle­rede sterkt parti på sør­lan­det) foran kom­mune­val­get - men også med enkelte for­sva­rere (er det disse Fal­laci kal­ler gress­hop­per…??): …“Og her snak­ker vi ikke om gris av kjøtt og blod, men en hel­ler små­kje­de­lig teg­ning. Enda en gang har “den blide” sør­len­ding vist at han eller hun har liten for­stå­else for and­res kul­tur og tra­di­sjon. For det som fak­tisk er sen­tralt her er for­stå­else…å kunne ha en for­stå­else for at andre har en annen opp­fat­ning er en essen­si­ell del av det å leve i 2003.……For noen men­nes­ker er denne gri­sen på rom 177 et pro­blem, noe vi som med­men­nes­ker burde ha for­stå­else for.”

Et annet synspunkt:

…“His­to­rien kan i beste fall beteg­nes som et hen­dig uhell. En arbeids­ulykke i tole­ranse som man enkelt kan rette opp ved å plas­sere gri­sen til­bake på plass. Denne his­to­rien set­ter ikke bare syke­hu­set i et lat­ter­lig lys, men den er også til sje­nanse for tole­rante, ikke-militante mus­li­mer som selv river seg i håret over en slik uforstand”.

Den siste viser i inn­leg­get til­bake på et 25 år langt “ukom­pli­sert for­hold til det mode­rate islam”, med mus­limsk svi­ger­fa­mi­lie (eks-) i Tuni­sia. Hun kom­men­te­rer:
“Respek­ten har all­tid bøl­get fram og til­bake mel­lom oss. Men jeg har ver­ken kan eller vil lukke øynene for den mar­kante end­rin­gen som har skjedd i Norge og i den ara­biske ver­den siden den gang… Det fun­da­men­ta­lis­tiske islam har for lengst kom­met til Norge, og like­vel trek­ker teo­lo­gene og alle pro­fes­so­rene på skuld­rene, er det av like­gyl­dig­het eller uforstand?”
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.